fbpx

Bundles

Ramadan Package 1

Rs.2,600
 1. Dates 400g  Qty:1
 2. Salt 800g  Qty:1
 3. Sugar 1kg  Qty:3
 4. Ata 10kg  Qty:1
 5. Rice 1kg  Qty:3
 6. Chana Dal 500g  Qty:1
 7. Kabuli Chana 500g  Qty:1
 8. Moong Dhuli Dal 500g  Qty:1
 9. Cooking Oil 1 Ltr  Qty:2
 10. Besson 1kg Qty:1
 11. Red Chilli Powder 200g  Qty:1
 12. Vermicilli 150g Qty:1
 13. Tea 475g Qty:1
 14. Sharbat 800ml  Qty:1

Ramadan Package 2

Rs.1,500
 1. Dates 400g  Qty:1
 2. Salt 800g  Qty:1
 3. Sugar 1kg  Qty:1
 4. Ata 5kg  Qty:1
 5. Rice 1kg  Qty:2
 6. Chana Dal 500g  Qty:1
 7. Kabuli Chana 500g  Qty:1
 8. Cooking Oil 1 Ltr  Qty:1
 9. Besson 500g Qty:1
 10. Red Chilli Powder 100g  Qty:1
 11. Chat Masala 50g  Qty:1
 12. Vermicilli 150g Qty:1
 13. Tea 95g Qty:1
 14. Sharbat 800ml  Qty:1